Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy. Upozornenie: V prípade poisťovne Kooperativa je doporučená zásielka podmienkou pre prijatie výpovede (na základe jej Všeobecných poistných podmienok).


Výpoveď súčasnej poistnej zmluvy musíte doručiť na adresu poisťovne najneskôr do 18.06.2016, poistenie zanikne 30.07.2016.


Poistná zmluva na PZP zaniká alebo ju možno ďalej vypovedať okrem zákonných dôvodov aj z dôvodu:

 • zmeny vlastníka vozidla
 • predaj vozidla
 • vyradením vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek)
 • odcudzením vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
 • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané
 • neuhradením upomienky v termíne stanovenom poistiteľom
 • dohodou (medzi poisťovňou a poistníkom)
 • podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy

O čo treba pri výpovedi zmluvy ešte požiadať?

Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, požiadajte poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia. A rovnako, požiadajte aj o vystavenie potvrdenia o bez-škodovom priebehu.

Kto môže zmluvu vypovedať?

 • Vypovedať poistnú zmluvu môže len poistník alebo ním poverená osoba s plnou mocou.

Ako je možné výpoveď poistnej zmluvy oznámiť?

 • písomne doporučenou poštou na adresu poisťovne (POZOR: Kooperativa poisťovňa, a.s., akceptuje iba výpovede zaslané doporučene)
 • osobne na pobočke poisťovne

Čo je potrebné k výpovedi priložiť?

Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, je vždy nutné k výpovedi priložiť kópiu dokumentu preukázajúceho oprávnenosť výpovede.
 • pri predaji vozidla je potrebná kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom
 • pri vyradení vozidla z evidencie, protokol o ekologickej likvidácii
 • pri odcudzení vozidla protokol od Polície SR.