Potrebujete vytvoriť výpoveď poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti zamestnanca? Vygenerujte si výpoveď poistenia jednoducho a rýchlo.


Výpoveď súčasnej poistnej zmluvy musíte doručiť na adresu poisťovne najneskôr do 18.06.2016, poistenie zanikne 30.07.2016.


Z akých dôvodov je možné vypovedať poistenie zodpovednosti zamestnanca?

  • koniec poistného obdobia – s doručením výpovede minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
  • zo zákona bez udania dôvodu – do 2 mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti zamestnanca
  • nesúhlas s navýšením poistného – v lehote 1 mesiaca od doručenia oznámenia o navýšení poistného
  • zmena zamestnávateľa
  • ukončenie činnosti poisteného, zrušenie oprávnenia na podnikateľskú činnosť či zánik poisteného
  • odpadnutie možnosti nastania poistnej udalosti
  • výpoveď po poistenej udalosti – do 1 mesiaca od poskytnutia poistného plnenia alebo zamietnutia poistného plnenia

Postup pri výpovedi poistnej zmluvy

Zadajte do formulára potrebné údaje a vygenerujte si výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie. Ak je potrebný priložiť nejaký doklad (napr. Úmrtný list v prípade úmrtia poisteného), priložte ho.

Následne danú výpoveď zašlite na adresu svojej poisťovne, ktorú nájdete v sekcii ”Poisťovne“.