Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy. Upozornenie: V prípade poisťovne Kooperativa je doporučená zásielka podmienkou pre prijatie výpovede (na základe jej Všeobecných poistných podmienok)


Výpoveď súčasnej poistnej zmluvy musíte doručiť na adresu poisťovne najneskôr do 18.06.2016, poistenie zanikne 30.07.2016.


Z akých dôvodov je možné vypovedať havarijné poistenie?

  • koniec poistného obdobia (výpoveď min. 6 týždňov pred koncom poistného obdobia)
  • zánik motorového vozidla (zošrotovanie)
  • zmena držiteľa vozidla (predaj, darovanie)
  • vyradenie z evidencie
  • krádež a odcudzenie vozidla (na základe oznámenie Polície SR)
  • škodová udalosť (výpoveď do 1 mesiaca od jej oznámenia)

Pri niektorých dôvodoch výpovede, je vždy potrebné doložiť aj daný dôvod príslušným potvrdením, ktoré preukazuje oprávnenosť výpovede.

  • potvrdenenie o likvidácii vozidla – v prípade zošrotovania vozidla
  • kúpna zmluva alebo Kópia technického preukazu – pri predaji vozidla
  • potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie – v prípade vyradenie vozidla
  • policajný protokol o krádeži vozidla – v prípade odcudzenia vozidla

Pri týchto výpovediach, teda z dôvodov, že podávate výpoveď skôr ako pri konci poistného obdobia, požiadajte poisťovňu súčasne aj o vrátenie zvyšku nespotrebovaného poistného!