Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy. Upozornenie: V prípade poisťovne Kooperativa je doporučená zásielka podmienkou pre prijatie výpovede (na základe jej Všeobecných poistných podmienok)


Výpoveď súčasnej poistnej zmluvy musíte doručiť na adresu poisťovne najneskôr do 18.06.2016, poistenie zanikne 30.07.2016.


Dôvody pre výpoveď ročného cestovného poistenia

  • koniec poistného obdobia (výpovedná lehota je šesť týždňov pred koncom poistného obdobia)
  • možnosť vypovedania zo zákona do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy na ročné cestovné poistenie
  • vznik škodovej udalosti (na základe konkrétnych podmienok poisťovne uvedených vo VPP)
  • úmrtie poisteného

Dôvod výpovede cestovné poistenia je nutné zdokladovať

Ak nepodávame výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie z dôvodov, ktoré nám umožňuje zákon, t.j. ku koncu poistného obdobia, či do 2 mesiacov do uzatvorenia zmluvy bez udania dôvodu, musíme k danej výpovede v priebehu poistného obdobia doložiť aj potrebné doklady, ktoré potvrdzujú danú situáciu. Takýmto dokladom je

  • záznam o škodovej udalosti od poisťovne (výpoveď z dôvodu škodovej udalosti)
  • úmrtný list (výpoveď z dôvodu úmrtia poistníka)

Tieto doklady sú súčasťou zaslanej výpovede do poisťovne. Zároveň môže poisťovňu požiadať o vráteniu zvyšku poistného, ktoré ste nespotrebovali.