Povinné zmluvné poistenie

Rýchlo a jednoducho

porovnať ceny
porovnať ceny

Genertel Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-genertel-4.png


Povinné Zmluvné Poistenie 


Štandard 

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
1 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

Spoluúčasti

 • Bez Spoluúčasti

Územná Platnosť

Územie SR a členských štátov EÚ alebo iných štátov

Asistenčné Služby

V cene

Limity poistného plnenia:

 • 5 000 000 EUR 
  • škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení,
  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písm. a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) zákona, alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
  • ušlého zisku.
 
 • 1 000 000 EUR
  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písm. a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) zákona, alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
  • ušlého zisku.