Ochrana Osobných Údajov

Ochrana Osobných Údajov

 

1. Prevádzkovateľ                              

www.mauma.sk
1.1. Prevádzkovateľom domény www.mauma.sk (ďalej aj „portál“) je Mauma, s.r.o., Moskovská 2328/3, 974 04 Banská Bystrica IČO: 46922211 , ktorý je zároveň podriadeným finančným agentom zapísaným v registri Národnej banky Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia pod číslom 166977 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 
1.2. Prevádzkovateľ vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta na základe zmluvy so samostatným finančným agentom INSIA SK s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 81101 Bratislava, IČO: 45660891, ktorý je zapísaný v registri samostatných finančných agentov vedenom Národnou Bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia ako samostatný finančný agent pod číslom 127035 (ďalej len „SFA“).
 

2. Ochrana osobných údajov

 
2.1. Vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami ochrany osobných údajov klient alebo potenciálny klient (ďalej aj ako „používateľ“) potvrdzuje, že udeľuje svoj súhlas s uložením ním zadaných osobných dát a iných údajov pre tieto subjekty (ďalej len „oprávnené subjekty“): prevádzkovateľ, SFA, podriadení finanční agenti SFA a INSIA a.s., Slezská 20/778, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, IČO: 48034479, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 14419. Tieto údaje sú potrebné k uzatvoreniu poistenia, k správe poistenia, k príprave novej ponuky alebo k skvalitneniu súčasnej ponuky pre používateľa. Niektoré údaje uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“).
 
2.2. Všetky údaje, ktoré používateľ na portáli poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov používateľov portálu. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje používateľov odoslané v návrhu na uzavretie poistenia medzinárodným bezpečnostným certifikátom.
 
2.3. Osobné údaje budú oznámené poisťovni alebo finančnej inštitúcii, u ktorej používateľ žiada o dojednanie produktu alebo uzatvorenie zmluvy.
 
2.4. Vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami ochrany osobných údajov používateľ zároveň udeľuje oprávneným subjektom súhlas na použitie svojich osobných údajov na účely zasielania informácií o novinkách a nových produktoch a službách ponúkaných oprávnenými subjektami, a na marketingovú činnosť pre produkty a služby ponúkaných oprávnenými subjektami. Každý používateľ je oprávnený e-mailom alebo písomne požiadať oprávnený subjekt o zrušenie zasielania takýchto informácií a správ.
 
2.5. Každý používateľ je oprávnený kedykoľvek písomne požiadať oprávnený subjekt o čiastočné alebo úplné odstránenie jeho osobných údajov z databázy oprávneného subjektu; to neplatí v prípadoch, kedy je oprávnený subjekt povinný uchovávať osobné údaje používateľa podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní poistenia a finančnom poradenstve v platnom znení.
 
2.6. Oprávnené subjekty prehlasujú, že dodržiavajú príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov.
 
2.7. Podľa zákona má každý používateľ portálu, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne požiadať oprávnený subjekt o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom spracováva.
 
2.8. Používateľ je oprávnený vyžadovať od podriadeného finančného agenta SFA preukázanie, že je zapísaným podriadeným finančným agentom SFA. Na tento účel je podriadený finančný agent povinný preukázať sa osvedčením SFA o zápise do registra NBS. Používateľ si registráciu môže overiť na www.nbs.sk.
 

3. Sociálna sieť Facebook

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").


Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako "Like" alebo "Páči sa mi". Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server Facebook, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na "Like" tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php.


Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou našich internetových stránok.

4. Newsletter

Poskytnutím mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov Mauma.sk.

Mauma s.r.o. bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.


Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@mauma.sk alebo michael.laurinc@gmail.com
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mauma s.r.o.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Nie
Doba uchovávania osobných údajov: 3 roky

5. Práva poskytovateľa osobných údajov

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese: Mauma s.r.o., Moskovská 3, 974 04 Banská Bystrica
 • Poskytovateľ má právo požadovať od Mauma s.r.o. prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 

6. Poučenie a práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkaj, ak:
osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov

 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to
technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv.


Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 • bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • obranu Slovenskej republiky,
 • verejný poriadok,
 • plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@mauma.sk alebo michael.laurinc@gmail.com
 

SSL certifikát Let's Encrypt

 

Digitálne certifikáty sú základným kameňom zabezpečenia, poskytovaného protokolmi SSL/TLS na internete. Pomáhajú šifrovať spojenie medzi používateľským prehliadačom a serverom, kde dochádza k výmene citlivých dát. SSL certifikát, inštalovaný na server, má za úlohu zabezpečiť dátový prenos proti "odpočúvaniu" a potvrdiť pravosť servera - prevádzkovateľa webových stránok. SSL (Secure Sockets Layer) je nekomerčný otvorený protokol a v súčasnosti jedna z najviac používaných metód na zabezpečenie dátových prenosov v rámci internetu medzi serverom s webovou prezentáciou a prehliadačom (používateľom)

 

le-logo-wide.png