Ochrana Osobných Údajov

Ochrana Osobných Údajov

 

1. Prevádzkovateľ                              

www.mauma.sk
1.1. Prevádzkovateľom domény www.mauma.sk (ďalej aj „portál“) je Mauma, s.r.o., Moskovská 2328/3, 974 04 Banská Bystrica IČO: 46922211 , ktorý je zároveň podriadeným finančným agentom zapísaným v registri Národnej banky Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia pod číslom 166977 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 
1.2. Prevádzkovateľ vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta na základe zmluvy so samostatným finančným agentom INSIA SK s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 81101 Bratislava, IČO: 45660891, ktorý je zapísaný v registri samostatných finančných agentov vedenom Národnou Bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia ako samostatný finančný agent pod číslom 127035 (ďalej len „SFA“).
 
1.3. Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku portálu v spolupráci so spoločnosťou Positive s.r.o., Škulétyho 18, Bratislava 831 03, IČO: 35 919 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34789/B  (ďalej len „partner portálu“).
 

2. Ochrana osobných údajov

 
2.1. Vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami ochrany osobných údajov klient alebo potenciálny klient (ďalej aj ako „používateľ“) potvrdzuje, že udeľuje svoj súhlas s uložením ním zadaných osobných dát a iných údajov pre tieto subjekty (ďalej len „oprávnené subjekty“): prevádzkovateľ, SFA, podriadení finanční agenti SFA a INSIA a.s., Slezská 20/778, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, IČO: 48034479, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 14419. Tieto údaje sú potrebné k uzatvoreniu poistenia, k správe poistenia, k príprave novej ponuky alebo k skvalitneniu súčasnej ponuky pre používateľa. Niektoré údaje uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“).
 
2.2. Všetky údaje, ktoré používateľ na portáli poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov používateľov portálu. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje používateľov odoslané v návrhu na uzavretie poistenia medzinárodným bezpečnostným certifikátom.
 
2.3. Osobné údaje budú oznámené poisťovni alebo finančnej inštitúcii, u ktorej používateľ žiada o dojednanie produktu alebo uzatvorenie zmluvy.
 
2.4. Vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami ochrany osobných údajov používateľ zároveň udeľuje oprávneným subjektom súhlas na použitie svojich osobných údajov na účely zasielania informácií o novinkách a nových produktoch a službách ponúkaných oprávnenými subjektami, a na marketingovú činnosť pre produkty a služby ponúkaných oprávnenými subjektami. Každý používateľ je oprávnený e-mailom alebo písomne požiadať oprávnený subjekt o zrušenie zasielania takýchto informácií a správ.
 
2.5. Každý používateľ je oprávnený kedykoľvek písomne požiadať oprávnený subjekt o čiastočné alebo úplné odstránenie jeho osobných údajov z databázy oprávneného subjektu; to neplatí v prípadoch, kedy je oprávnený subjekt povinný uchovávať osobné údaje používateľa podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní poistenia a finančnom poradenstve v platnom znení.
 
2.6. Oprávnené subjekty prehlasujú, že dodržiavajú príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov.
 
2.7. Podľa zákona má každý používateľ portálu, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne požiadať oprávnený subjekt o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom spracováva.
 
2.8. Používateľ je oprávnený vyžadovať od podriadeného finančného agenta SFA preukázanie, že je zapísaným podriadeným finančným agentom SFA. Na tento účel je podriadený finančný agent povinný preukázať sa osvedčením SFA o zápise do registra NBS. Používateľ si registráciu môže overiť na www.nbs.sk.
 

SSL certifikát Let's Encrypt

 

Digitálne certifikáty sú základným kameňom zabezpečenia, poskytovaného protokolmi SSL/TLS na internete. Pomáhajú šifrovať spojenie medzi používateľským prehliadačom a serverom, kde dochádza k výmene citlivých dát. SSL certifikát, inštalovaný na server, má za úlohu zabezpečiť dátový prenos proti "odpočúvaniu" a potvrdiť pravosť servera - prevádzkovateľa webových stránok. SSL (Secure Sockets Layer) je nekomerčný otvorený protokol a v súčasnosti jedna z najviac používaných metód na zabezpečenie dátových prenosov v rámci internetu medzi serverom s webovou prezentáciou a prehliadačom (používateľom)

 

le-logo-wide.png

Kontakt Kontaktujte nás