Cestovné poistenie

Prispôsobíme sa vašim potrebám

Partnerské Poisťovne


allianz-poistovna-povinne-zmluvne-poistenie-pzp.pnggenerali-poistovna-povinne-zmluvne-poistenie-pzp-1.pngkooperativa-poistovna-povinne-zmluvne-poistenie-pzp.pngunion-poistovna-povinne-zmluvne-poistenie-pzp.png

 

Cestovné Poistenie

Sa pre väčšinu z nás stalo už automatickou súčasťou každej dovolenky alebo dlhšej zahraničnej cesty. Stále však podceňujeme potrebu cestovného poistenia pri kratších cestách do blízkych krajín, napríklad do ČR.

Cestovné poistenie je zvyčajne zložené z niekoľkých rôznych poistných produktov. Zďaleka nie všetky poistky sú však rovnaké a nemožno ich posudzovať len podľa ceny. Pri základnom krytí poistenia liečebných nákladov by si mali dať veľký pozor tí, ktorí už pred cestou trpia nejakou chorobou. V určitých prípadoch by mohla poisťovňa dokonca plnenie odmietnuť.

Rovnaké je to pri aktívnej športovej činnosti a prevádzkovaní adrenalínových športov alebo zábav. Rozdiely bývajú aj v asistenčných službách, poistení zodpovednosti, batožiny atď.

Cestovné poistenie - poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Cestovné poistenie prestavuje pre mnohých klientov neodmysliteľnú súčasť ich súkromných, alebo pracovných zahraničných ciest. Hlavnou súčasťou cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré poistenému kryje náklady spojené s ošetrením, liečením, alebo hospitalizáciou v nemocnici, náklady na liečivá, transport a ďalšie úkony spojené s ochorením poistenej osoby. Cestovné poistenie je okrem poistenia liečebných nákladov možné doplniť o nasledujúce pripoistenia:

  • Úrazové poistenie
  • Poistenie zodpovednosti
  • Poistenie batožniny
  • Poistenie právnej ochrany

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie poskytne poistenej osobe finančnú náhradu za úraz a zranenia, ktoré počas svojej cesty utrpela. Úrazové poistenie nekryje náklady spojené s ošetrením a liečením úrazu, ktoré je kryté poistením liečebných nákladov, ale nad rámec takéhoto krytia poskytuje poistenej osobe odškodné za vzniknutý úraz.

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti kryje škody, ktoré spôsobí poistený tretej osobe, zväčša vlastnou nepozornosťou, na majetku, alebo na živote a na zdraví. Vznik takejto škody v cudzokrajnom prostredí môže byť pre poisteného spojené so zvýšenou záťažou vyplývajúcou z možnej neznalosti lokálnych právnych pomerov a preto poistenie zodpovednosti v cestovnom poistení zahŕňa asistenčné služby s možnosťou právnej pomoci (zabezpečenie tlmočníka, preddavok na advokáta), kaucie a pod.

Poistenie batožiny

Poistenie batožiny vám v rámci cestovného poistenia pri vašej zahraničnej ceste poskytne finančnú náhradu pri poškodeni, odcudzení, alebo strate batožiny.

Poistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany slúži na uplatnenie právnych nárokov poisteného, alebo na ochranu poisteného pred neoprávnene vznesenými nárokmi počas zahraničnej cesty.